ALGEMENE VOORWAARDEN

1. VERHUUR – De verhuurder verleent en de huurder huurt het hierboven vermelde vaartuig voor de in dit contract aangegeven periode aan deze contractvoorwaarden. Het vaartuig wordt in perfecte staat overhandigd en voorzien van de verplichte veiligheidsuitrusting en documenten voor de navigatie.

2. VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER – De huurder dient: a) een persoonlijk geldig identiteitsbewijs voor te leggen; b) de borgsom contant te betalen bij het in ontvangst nemen van het vaartuig, als waarborg voor zijn verplichtingen uit hoofde van dit contract; c) het vaartuig uitsluitend te gebruiken voor plezier en recreatie, met inachtneming van de regels van de scheepvaart; d) te betalen voor eventuele schade of ontbrekende zaken die bij de teruggave van het vaartuig zijn vastgesteld; e) de verantwoordelijkheid te nemen voor eventuele boetes aan de huurder en/of eigenaar van de boot.

3. VERBODEN – De huurder mag NIET: a) Het vaartuig laten besturen door minderjarigen onder 18 jaar; b) De boot besturen onder invloed van alcohol; c) Mensen of voorwerpen van welke aard dan ook op sleeptouw nemen, of waterskiën zonder vaarvergunning; d) Roken aan boord; e) Het gebruik van het vaartuig overlaten aan derden die niet zijn vermeld in dit contract, zelfs niet tijdelijk; f) Het vaartuig onderverhuren of gebruiken met winstoogmerk.

4. VERKLARING VAN DE HUURDER – De huurder verklaart: a) Bekend te zijn met alle voorwaarden van dit contract en de door de huurder opgestelde voorschriften en deze te aanvaarden; b) Volledig geïnformeerd te zijn door de huurder over de belangrijkste navigatieregels, het gebruik van het vaartuig en de apparatuur aan boord; in het bijzonder op de hoogte te zijn van de navigatiebeperkingen binnen 300 meter van de kust, van het verbod op aanmeren bij boeien, ankerboeien en in de nabijheid van havens; c) De enige persoon te zijn die verantwoordelijk is voor de veiligheid van mensen, objecten en dieren aan boord.

5. TERUGGAVE – Indien het vaartuig door toedoen van de klant te laat terugkomt, is hij/zij aansprakelijk voor de volgende extra kosten: a) tot één uur te laat: de kosten van één uur huur; b) tussen 1 en 4 uur te laat: de helft van de huurprijs van een volle dag. De boot moet worden teruggebracht naar dezelfde plaats als waar de klant de boot in ontvangst heeft genomen.

6. SCHADE – Schade, van welke aard dan ook, moet onmiddellijk worden gemeld aan de verhuurder en mag niet worden gerepareerd zonder toestemming van de verhuurder, tenzij er gevaar is voor zinken of het leven voor de mensen aan boord. In het geval dat de verhuurder op het moment van terugkomst schade aantreft aan de boot, de uitrusting of de documenten, heeft hij het recht om tot het volledige bedrag van de schade in rekening te brengen.

7. INBESLAGNAME – Als de boot in beslag wordt genomen om redenen die aan de huurder kunnen worden toegerekend, is deze verplicht de verhuurder te vergoeden voor zowel directe als indirecte schade. Bijvoorbeeld: gederfde inkomsten en waardevermindering tijdens de inbeslagneming, kosten in verband met herstel, reparatie en vrijwaring van inbeslagname van het middel.

8. SLECHT WEER – In geval van slecht weer beslist de verhuurder of hij de huurdienst al dan niet opheft.

9. ANNULERINGSVOORWAARDEN – Tot 72 uur voor de aanvang van de huurperiode volgt een volledige terugbetaling (0% ten laste van de klant); tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode wordt 20% van de totale prijs aan de klant in rekening gebracht; tot 24 uur voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de totale prijs in rekening gebracht; binnen 24 uur voor de aanvang van de huur of indien de huurder niet komt opdagen wordt 100% van de totale prijs in rekening gebracht. In geval van slecht weer wordt het volledige bedrag terugbetaald (0% ten laste van de klant).

10. WETTEN EN GESCHILLEN – Voor alles wat niet in deze overeenkomst is geregeld, wordt specifiek verwezen naar de Italiaanse wet. Het exclusieve bevoegdheidsgerecht voor geschillen met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van dit contract valt onder de rechtbank van Como..

11. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS – Krachtens Wetsdecreet 196/2003 en EU-verordening nr. 2016/679, met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verklaart de huurder op de hoogte te zijn en zijn/haar volledige toestemming te geven voor het gebruik en de verwerking door de verhuurder en zijn/haar werknemers en hulppersoneel, van zijn/haar persoonsgegevens ter uitvoering van het contract in naleving van wettelijke verplichtingen. De huurder geeft de verhuurder ook toestemming om elektronische systemen te gebruiken die het mogelijk maken om de geografische positie van de boot en de navigatieparameters in reële of uitgestelde tijd te bepalen.